Bokföringsskyldighet

Enligt bokföringslagen är alla som bedriver näringsverksamhet bokföringsskyldiga. Juridiska personer som aktiebolag och ekonomiska föreningar är alltid bokföringsskyldiga även om inte någon näringsverksamhet bedrivs. En enskild näringsidkare eller ett handelsbolag behöver således inte upprätta någon redovisning enligt bokföringslagen om de inte bedriver näringsverksamhet utan ligger vilande. För stat och kommun samt konkursbon gäller inte bokföringslagen. Här finns i stället andra regler för hur verksamheten skall redovisas. För alla som är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen kan vi hjälpa till med redovisningen, allt från den löpande redovisningen till upprättande av årsbokslut och inkomstdeklarationer.

Bokföringsskyldigheten innebär

Löpande bokföra alla affärshändelser som påverkar företagets resultat eller ställning.
Affärshändelserna skall bokföras så att de kan presenteras i både kronologisk ordning (grundbokföring) och systematisk ordning (huvudbokföring).
Kontanta in- och utbetalningar skall bokföras senast påföljande arbetsdag. Andra affärshändelser ska bokföras så snart det kan ske.
Det skall finnas underlag – verifikationer – för alla affärshändelser i bokföringen.
Redovisningsvalutan skall vara svenska kronor. För aktiebolag, ekonomiska föreningar, vissa banker och försäkringsbolag kan ha redovisningsvalutan i euro.
Allt skall ske förenligt med god redovisningssed.
Alla verifikationer och övrig räkenskapsinformation skall arkiveras i sju år.

När bokföringsskyldigheten inträder

När bokföringsskyldigheten inträder skall företaget utan dröjsmål upprätta en öppningsbalansräkning.

För handels- och kommanditbolag med minst en juridisk person som delägare samt aktiebolag skall upprätta sin öppningsbalansräkning enligt reglerna om årsredovisning för sådana företag.

För enskilda näringsidkare och handels- och kommanditbolag som inte har någon juridisk person som delägare skall upprätta sin öppningsbalansräkning enligt reglerna om förenklat årsbokslut.

Dela vår sida på sociala medier!