Revisors mandattid

Från och med det räkenskapsår som börjar efter den 1 november 2010 är revisorns mandattid till slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då revisorn utsågs.

I bolagsordningen kan längre mandattider anges, men aldrig längre än att uppdraget upphör vid slutet av den årsstämma som hålls 4 år efter den dag då revisorn utsågs.

Om en revisors uppdrag upphör i förtid får en ny revisor utses för den tid som återstår av den tidigare revisorns mandattid.

I noterade bolag får en revisor ha sitt uppdrag i högst sju år. Därefter får man inte delta i revisionen av det aktuella bolaget under en karenstid på två år.
Avgång och entledigande i förtid

Både revisorn själv och den som utsett henne eller honom kan begära att uppdraget skall upphöra i förtid. För att den som utsett revisorn skall få begära att uppdraget skall upphöra i förtid måste det finnas saklig grund samt att anmälan om detta gjorts till bolagets styrelse. I anmälan skall revisorn lämna en redogörelse för vad han eller hon funnit vid den granskning som utförts.

När ett uppdrag som revisor upphör i förtid skall detta anmälas till Bolagsverket och både bolaget och den avgående revisorn skall till Bolagsverket ange sin syn på vilka skäl som ligger till grund för att uppdraget har upphört.

Dela vår sida på sociala medier!