Inkomstskatt

Ett företag betalar skatt på inkomsten för ett räkenskapsår och storleken av skatten beräknas en gång om året när företaget upprättar sitt årsbokslut eller sin årsredovisning.
Samtliga deklarationer skall vara Skatteverket tillhanda senast den 2 maj året efter årsredovisningens upprättnde.

Aktiebolag och ekonomisk förening

Ett aktiebolag är ett skattesubjekt och detta innebär att det är i aktiebolaget som en skattekostnad räknas ut och som deklareras i INK2. När årsredovisningen upprättas räknas skatten ut som företaget ska betala. Skatten deklareras sedan i inkomstdeklarationen som skall vara Skatteverket tillhanda den 2 maj kalenderåret efter att årsredovisningen upprättats. Skatten, som för närvarande är 26,3 %, beräknas på företagets positiva resultat (ifall företaget har ett negativt restultat blir det självklart ingen skatt). Det är viktigt att beakta ej avdragsgilla kostnader och ej skattepliktiga intäkter samt andra skattemässiga justeringar när skatten räknas ut.

Handelsbolag

Ett handelsbolag är däremot inte ett skattesubjekt, utan det är delägarna som beskattas för resultatet, detta oberoende av om delägarna är fysiska eller juridiska personer. Resultatet fördelas mellan delägarna på det sätt som har bestämts i ett bolagsavtal. Har delägarna inte upprättat något bolagsavtal görs resultatfördelningen enligt lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolags sjätte paragraf. Handelsbolaget använder sig av blankett INK4 för att räkna fram bolagets resultat. En fysisk person använder sig sedan av blankett N3A för att få fram det resultat från handelsbolaget som slutligen hamnar i fysikerns privata deklaration, INK1.

Handelsbolag är dock skattskyldiga när det gäller fastighetsskatt, avkastningsskatt på pensionsmedel och särskild löneskatt på pensionskostnader.

Enskild näringsverksamhet – i dagligt tal enskild firma

Inte heller en enskild firma utgör ett skattesubjekt, ägaren av den enskilda firman deklarerar firmans resultat på blankett NE. Resultatet förs sedan över till ägaren av den enskilda firmans inkomstdeklaration, INK1.