Revisionsberättelse för bolag i likvidation

Enligt aktiebolagslagen 25 kap. 31 § anges att uppdraget att vara revisor, lekmannarevisor eller särskild granskare upphör inte när bolaget går i likvidation. I paragrafen anges vidare att 9 och 10 kap skall tillämpas under likvidationen och att revisorn i revisionsberättelsen skall uttala sig om huruvida likvidationen fördröjts i onödan. Under likvidationen kan två olika revisionsberättelser för räkenskapsår förekomma, i början när likvidation kanske enbart pågått under del av räkenskapsåret och senare för årsredovisning när likvidation pågått under hela året.

Revisionsberättelse när likvidation pågått under del av räkenskapsåret

Bolagsverket har inga påtryckningsmedel för att få in styrelsens avgångsredovisning. Den ansvarsbefrielse som revisorn tillstyrkte i sin revisionsberättelse till styrelsens avgångsredovisning har därför med stor sannolikhet inte kommit till allmänhetens kännedom via Bolagsverket. Ett nytt tillstyrkande bör således ske nu i samband med årsredovisningen.

REVISIONSBERÄTTELSE till bolagsstämma i

BOLAGET AB i likvidation

Org nr: 556000-0000

Jag har för ovanstående bolag granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och likvidatorns förvaltning för räkenskapsåret ÅÅÅÅ MM DD – ÅÅÅÅ MM DD. Ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen är styrelsens fram t o m ÅÅÅÅ MM DD, därefter övergår ansvaret till likvidatorn. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna, styrelsens och likvidatorns tillämpning av dessa samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om styrelsen eller likvidatorn är ersättningsskyldig gentemot bolaget. Jag har även granskat om styrelsen eller likvidatorn på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats enligt aktiebolagslagen och årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

Jag tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för bolaget samt beviljar likvidatorn ansvarsfrihet för sin förvaltning för tiden ÅÅÅÅ MM DD – ÅÅÅÅ MM DD.

I min tidigare lämnade revisionsberättelse avseende styrelsens redovisning enligt ABL 25 kap 33 § första stycket har jag tillstyrkt/avstyrkt ansvarsfrihet för styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för tiden fram tills likvidator utsågs, nämligen ÅÅÅÅ MM DD – ÅÅÅÅ MM DD. .

Jag intygar även att likvidationen ej i onödan fördröjts.

Ort och datum

REVISOR NAMN OCH NAMNFÖRTYDLIGANDE

Auktoriserad revisor
Godkänd revisor

Revisionsberättelse för årsredovisning när likvidation pågått under hela året

REVISIONSBERÄTTELSE till bolagsstämman i

BOLAGET AB i likvidation

Org nr: 556000-0000

Jag har för ovanstående bolag granskat årsredovisningen och bokföringen samt likvidatorns förvaltning för räkenskapsåret ÅÅÅÅ MM DD – ÅÅÅÅ MM DD. Det är likvidatorn som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna, likvidatorns tillämpning av dessa samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om likvidatorn är ersättningsskyldig gentemot bolaget. Jag har även granskat om likvidatorn på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats enligt aktiebolagslagen och årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige

Jag tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för bolaget samt beviljar likvidatorn ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Jag intygar även att likvidationen ej i onödan fördröjts.

Ort och datum

REVISOR NAMN OCH NAMNFÖRTYDLIGANDE

Auktoriserad revisor
Godkänd revisor