Nya regler för revisorer i svenska företag

Från och med den 1 november 2010 gäller nya regler om revision av mindre aktiebolag. För dessa bolag är det fritt att välja om bolaget ska ha en revisor eller inte. Revisionsplikten inskränks även för handelsbolag och filialer, för ekonomiska föreningar höjs gränsvärdena för när dessa måste ha auktoriserad eller godkänd revisor.

Vad är revision?

Revision innebär att företagets årsredovisning och bokföring samt ledningens förvaltning granskas av en eller flera revisorer. Revisionen ska utmynna i en årlig granskningsrapport, en revisionsberättelse. Syftet med revisionen är att tillgodose bolagets intressenter såsom ägarnas och borgenärernas intresse av att det finns en ändamålsenlig kontroll av att företagets verksamhet sköts på ett lagenligt och korrekt sätt samt att företagets ställning och resultat redovisas rätt. Revisorn i ett aktiebolag och större företag av annan företagsform ska vara en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag. När det nedan talas om revisorer är det sådana som avses, om inget annat anges.

Nya regler om revisionsplikt för aktiebolag

Aktiebolagslagens huvudregel är fortfarande att ett aktiebolag ska ha minst en revisor. Ett bolag som inte är revisionspliktigt på grund av sin storlek eller av annan anledning kan dock välja bort revision. Vill bolaget välja bort revision, ska bolagsstämman fatta ett beslut med den innebörden. På det viset säkerställs det att aktieägarna aktivt tar ställning i frågan. Ett bolag som vill ha kvar den valda revisorn behöver inte vidta några åtgärder när de nya reglerna nu trätt i kraft.

Även om bolaget saknar revisor måste bolaget skicka in årsredovisningen till Bolagsverket och årsredovisningen skall vara Bolagsverket tillhanda senast 7 månader efter räkenskapsårets slut.

Vilka aktiebolag måste även fortsättningsvis ha revisor?

Samtliga publika aktiebolag samt aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning måste fortfarande ha revisor.

Ett privat aktiebolag ska även i fortsättningen ha minst en revisor, om bolaget uppfyller minst två av följande tre villkor (gränsvärdet), för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren:

Fler än 3 anställda (i medeltal)
Mer än 1,5 miljoner kr i balansomslutning
Mer än 3 miljoner kr i nettoomsättning

Frivilligheten att ha revisor omfattar därmed ca 250 000 befintliga aktiebolag.

Om en koncern uppfyller gränsvärdet måste moderbolaget ha revisor.

Årsredovisningen innehåller de uppgifter som är nödvändiga för att bedöma om gränsvärdet uppfylls eller ej. För att kunna beräkna gränsvärdet har Bokföringsnämnden givit ut en anvisning som du hittar här.

I aktiebolagslagen finns det för vissa situationer, t.ex. vid upprättande av en kontrollbalansräkning, ett krav på att bolagets revisor skall yttra sig. Om bolaget inte har revisor och inte heller ska ha någon, bortfaller det kravet.

Om det av lagen framgår att yttrandet kan lämnas även av annan än bolagets valda revisor, gäller emellertid kravet även i fortsättningen. Så är fallet t.ex. vid ökning och minskning av aktiekapitalet samt vid fusion och delning.

Hur går det till att välja bort revision i ett aktiebolag?

Bestämmelser om revisor finns i aktiebolagets bolagsordning. Om ett bolag vill entlediga revisorn utan att utse någon ny, måste bolaget ändra denna bestämmelse så att det framgår att bolaget inte ska ha någon revisor. Beslut om ändring av bolagsordningen ska fattas på en bolagsstämma. Ändringen ska genast anmälas för registrering hos Bolagsverket. Till skillnad från vad som normalt gäller för ändring av bolagsordning behöver bolaget inte bifoga den nya bolagsordningen till Bolagsverket., utan bara hur den nya paragrafen om revisor skall se ut. Paragrafen bör lämpligtvis ha följande formulering.

§ X Bolaget skall inte ha revisor. Bolagsstämman kan dock enligt reglerna i aktiebolagslagen välja att ändå utse revisor.

Vill du att Aktiebolagstjänst skall hjälpa dig med beslut om och registrering av att bolaget inte skall ha någon revisor hittar du vårt formulär här.

Att enbart ändra bolagsordningen innebär inte att man även beslutar att bolaget inte skall ha någon revisor. Ändringen av bolagsordningen innebär bara att nu kan bolaget fritt välja om man skall ha revisor eller inte. Skall bolaget inte ha revisor skall bolagsstämman således även besluta att så skall ske och även entledigandet av revisorn måste anmälas till Bolagsverket. Det kan lämpligen ske samtidigt med anmälan om ändring av bolagsordningen.

Om bolaget har en revisor registrerad hos Bolagsverket vid utgången av ett räkenskapsår, måste revisorn revidera detta nyss avslutade räkenskapsår.

Oavsett vad som sägs i bolagsordningen om revision kan bolagsstämman alltid utse en revisor att utföra lagstadgad revision. Bolaget kan också anlita en revisor att utföra andra former av granskning. Sådan granskning är inte lagreglerad och de rapporter som upprättas ska inte sändas till Bolagsverket.

Nybildade aktiebolag

Nybildade aktiebolag kan redan från början välja bort revision. Det sker genom att den ovan föreslagna paragrafen tas in i bolagsordningen. Om bolaget senare uppfyller gränsvärdet måste bolaget ändra bolagsordningen och utse en revisor.

Vad som gäller under en övergångsperiod

Lagändringarna trädde i kraft den 1 november 2010. Detta innebär dock inte – även om bolaget underskrider det gränsvärde som beskrivs ovan – att bolaget genast kan ändra bolagsordningen och entlediga revisorn. Så kan ske tidigast med avseende på det räkenskapsår som påbörjas efter den 31 oktober 2010. Det betyder att ett bolag som har kalenderår som räkenskapsår kan välja bort revision av årsredovisningen för 2011. Lämpligen kan det ske på den årsstämma som hålls under 2011. Årsredovisningen för räkenskapsår som avslutas 31/12 2010, 30/4 2011, 30/6 2011 och 31/8 2011 ska alltså ha en revisionsberättelse, dock enbart om bolaget var bildat före den 1 november 2010.

Revisorns mandattid

Mandattiden för revisorer i aktiebolag har hittills varit fyra år. Numera gäller (något förenklat) att mandattiden är ett år. Det är dock möjligt att i bolagsordningen ange en mandattid om två, tre eller fyra år. En ettårig mandattid ger större flexibilitet för bolagen.

Ett revisionsuppdrag som löper den 1 november 2010 gäller till utgången av mandattiden. Om bolaget väljer bort revision i samband med att bolagets revisionsplikt upphör, kan revisionsuppdraget under vissa förutsättningar sägas upp i förtid.

Andra företag än aktiebolag

Handelsbolag i vilket en eller flera juridiska personer är delägare ska ha revisor om bolaget uppfyller det gränsvärde som gäller för aktiebolag. Härigenom har skyldigheten att ha revisor upphört för nästan 14 000 handelsbolag.

Övriga handelsbolag ska ha en revisor om de uppfyller det avsevärt högre gränsvärdet för större företag (minst två av delvärdena, antal anställda 50 personer, balansomslutning 40 miljoner kr och nettoomsättning på 80 miljoner kr skall vara uppfylda för att företaget skall vara ett större företag). Det stora flertalet av de handelsbolag som bara har fysiska personer som delägare behöver alltså inte ha någon revisor.

Utländsk filial ska ha revisor, om filialen uppfyller det gränsvärde som gäller för aktiebolag.

Ekonomisk förening. Här gäller det nya högre gränsvärdet 50/40/80 som nu finns i årsredovisningslagens bestämmelse om större företag i fråga om kravet på att ha en auktoriserad eller godkänd revisor. Övriga ekonomiska föreningar ska även i fortsättningen ha minst en revisor. Han eller hon behöver dock inte vara auktoriserad eller godkänd.

Stiftelse ska liksom hittills ha en auktoriserad eller godkänd revisor om stiftelsen är skyldig att upprätta årsredovisning. Övriga stiftelser ska även i fortsättningen ha revisor. Han eller hon behöver dock inte vara auktoriserad eller godkänd.

Företag som står under Finansinspektionens tillsyn

Revisionsplikten finns kvar för alla företag som står under Finansinspektionens tillsyn, oavsett i vilken associationsform som verksamheten bedrivs.

Dela vår sida på sociala medier!