Belopp och procentsatser för inkomstdeklaration inkomståren 2015 och 2016

Juridiska personer

Den statliga inkomstskatten är 22 % för aktiebolag, stiftelser, ekonomiska föreningar, ideella föreningar och livförsäkringsföretag samt 30% för investeringsfonder.

Fysiska personer

Statlig skatt för inkomstår 2015 och 2016
För den som inte fyllt 65 år gäller följande. Det finns två skiktgränser*. Den nedre skiktgränsen 2015 och 2016 är 430 200 kronor. På inkomster över denna gräns tas statlig inkomstskatt ut med 20 procent. Den övre skiktgränsen år 2015 är 616 100 kronor och år 2016 är den 625 800 kronor. På inkomster över dessa gränser tas statlig inkomstskatt ut med ytterligare 5 procentenheter (den så kallade värnskatten), det vill säga sammanlagt 25 procent statlig skatt.

Genom grundavdraget kan du inkomståret 2015 kan ha en inkomst på 443 300 kronor och inkomståret 2016 en inkomst på 443 200 kronor utan att betala statlig inkomstskatt. Och en inkomst 2015 på 629 200 kronor, den så kallade övre brytpunkten, utan att behöva betala förhöjd statlig inkomstskatt. För inkomståret 2016 är övre brytpunkten 638 800 kr.

Du som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång kan år 2015 ha en inkomst på 469 600 kronor respektive 648 000 kronor utan att betala statlig inkomstskatt respektive förhöjd statlig inkomstskatt. För år 2016 är dessa gränser för den som fyllt 65 år 469 300 kronor respektive 657 500 kronor Det beror på att pensionärer som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång har ett högre grundavdrag

*Skiktgränsen = den taxerade inkomsten minskad med grundavdrag, det vill säga beskattningsbar förvärvsinkomst.

Kapitalinkomster

Statlig inkomstskatt på kapitalinkomster är enligt huvudregerln 30%.

Skattereduktion Kapital

Om inkomsterna är högre än utgifterna beskattas de med 30%. Om utgifterna är högre än inkomsterna sker en skattereduktion med 30% på underskott upp till 100 000 kr. På underskott över 100 000 kr är skattereduktionen 21%.

Dela vår sida på sociala medier!